FAGOMRÅDER

Familierett & barnerett

Familierett:

Vaardal-Lunde har lang erfaring innenfor familierett og barnefordeling. Hun bistår i forhold til skifte mellom ektefeller og oppgjør etter ugift samliv, samt i forhold til saker som vedrører foreldreansvar, fast bosted og samværsavtale for barn. For å forhindre en eventuell senere konflikt med hensyn til skifte/økonomisk oppgjør etter ekteskap eller samboerskap, er det hensiktsmessig å utforme avtaler om formuesordning og eierforhold. Vaardal-Lunde bistår ved slik kontraktutforming.

 

Barnerett:

Vaardal-Lunde har arbeidet med barnevernsaker i seks år. Med sin erfaring fra begge sider i barnevernssaker har Vaardal-Lunde solid grunnlag for juridisk rådgivning og representasjon i barnevernssaker. Gjennom ansettelse i Advokatfirmaet Holm & Mørk var hun regelmessig i fylkesnemnda og i domstolene som representant for  foreldre og barn i saker om omsorgsovertakelse, tvangsplassering av ungdom,  saker om tilbakeføring/opphevelse av barnevernets omsorg og i forhold til samværssaker. Senere gjennom sin ansettelse i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange fikk hun kompetanse som representant og prosessfullmektig for barneverntjenesten. Hun førte saker for barneverntjenesten både i fylkesnemnd og domstolene. I løpet av ansettelsestiden i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange, var Joanne Vaardal-Lunde også med som foredragsholder ved årlige barnevernkurs arrangert av firmaet.

Kontrakt & Erstatningsrett

Kontraktsrett:

Kontraktsrettslige spørsmål aktualiseres ved uttrykkelig eller stilltiende avtale. Ofte vil det være spørsmål om partene har inngått en bindende avtale eller ikke, samt spørsmål om hva som er det nærmere innholdet i en avtale. Herunder om det er tatt ulike forbehold. Inn under dette faller problemstillinger knyttet til mislighold av kontrakt, spørsmål om prisavslag, erstatning og heving. I noen tilfeller er det også spørsmål om den ene parten i avtaleforholdet blir urimelig dårlig stilt, slik at det kan være tale om adgang til å få avtalen satt til side. Vaardal-Lunde yter også bistand ved utforming av ulike kontrakter, særlig kontrakter som gjelder fast eiendom eller kontrakter mellom samboere/ektefeller.

Erstatningsrett:

Vaardal-Lunde bistår bredt i forhold til erstatning. Herunder i forhold til personskade/trafikkskade, pasientskade og yrkesskade. Ved pasientskadeerstatning har hun erfaring som representant både for privat side og for helsepersonell. I erstatningssaker er det viktig å avklare eventuelle trygderettigheter for klienten, da disse vil kunne ha innvirkning på erstatningsbeløpet. Vaardal-Lunde bistår også i forhold til klarlegging av trygdeytelse og ved fremsettelse av søknad/klage ved eventuell avslag. Vaardal-Lunde har videre kompetanse når det gjelder erstatning på bakgrunn av profesjons-ansvar.

Eiendomsrett

Eiendomsrett:

Vaardal-Lunde bistår på ulike områder innen fast eiendoms rettsforhold. Herunder ved krav om prisavslag og erstatning i forbindelse med salg av fast eiendom, tvister relatert til kolliderende rettigheter i fast eiendom, forholdet mellom naboer eller parter i sameie, husleiesaker, saker etter plan- og bygningsloven og saker etter jordskifteloven. I tvister som gjelder fast eiendom vil det ofte foreligge forsikringsdekning, som innebærer delvis dekning av advokatbistanden i saken